سازمان هواپیمایی کشوری

عنوانفکستلفن
پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی سازمان
44665496
66025131
روابط عمومی سازمان
66025112
44659137
معاون وزیر راه و ترابری و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری
44659348
66025230
مدیر کل دفتر مرکزی حراست
66036741
44665518
مدیریت گزینش
44665583
44662216
معاوت توسعه مدیریت و منابع
44665860
66025340
مدیر کل دفتر فن آوری اطلاعات و بررسیهای آماری
44665496
66025131
مدیر کل دفتر برنامه ریزی، تشکیلات و بودجه
66036551
66025106
مدیر کل امور کارکنان و پشتیبانی
66036408
66025145
مدیر کل امور مالی و ذیحسابی
66017626
44659306
سرپرست اداره تدارکات
66025143
66025143
معاون هوانوردی و امور بین الملل
66036340
66036341
مدیر کل دفتر امور حقوقی و بین الملل
66025246
66025115
مدیر کل دفتر نظارت بر عملیات هوانوردی
44665576
66073534
مدیر کل دفتر نظارت بر فرودگاهها، شرکتها و موسسات هوانوردی
44665568
66025294
سرپرست معاونت ساتاندارد پرواز
66036552
66025045
مدیر کل دفتر مهندسی قابلیت پرواز
66025066
66025066
مدیر کل دفتر عملیات پرواز
44649274
44649274
مدیر کل دفتر مهندسی نظارت بد طراحی و ساخت وسائل پرنده
66036741
66025228
مدیر کل دفتر گواهینامه ها، امتحانات و امور پزشکی
66025342
44665875
مدیر کل دفتر ایمنی و بررسی سوانح
66018659
66073256