سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تهران

عنوانتلفن
ساختمان مرکزی
66736452-62
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تهران
88913494-6
مشاور مدیرکل و رئیس حراست
88895854
سرپرست معاونت حفظ و احیا
88913412
سرپرست معاونت سرمایه ریزی و سرمایه گذاری
88913836
معاون صنایع دستی
88934841
سرپرست امور اداری
88913411
مسئول فناوری اطلاعات و آمار
88801530
معاون گردشگری
88934845
ذیحساب و مدیر مالی
88932828
مدیر روابط امومی و امور فرهنگی
88913410