لیست دفاتر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استانها

عنوانتلفنفکسکد
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی
33489853
33489854044
روابط عمومی
3348985333489854044
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اذربایجان شرقی
35546164-6
35546164-6041
روابط عمومی35546164-635546164-6041
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اردبیل
33260370
33260370045
روابط عمومی3326037033260370045
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایلام
3341310
3331578
0841
مسئول روابط عمومی ایلام
3335440
3335440081
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان
3224116032241160
031
روابط عمومی32241161
32241161
0311
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بوشهر
2527280
2527280
0771
روابط عمومی2527280
2527280
0771
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تهران
88934841
88934841-3
021
روابط عمومی66063406-3
88934841-3
021
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری
88934841-3
3342911
0381
روابط عمومی3344739
3349760
0381
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان
3344642
5541819
0611
روابط عمومی5530381-85
5530381-85
0611
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی
5530381-85
37260499
051
روابط عمومی37267211
37259311
051
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی
37259490
4440045
0561
روابط عمومی4447499
4447499
0561
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی
2288477
2288477
0584
روابط عمومی2288475
2288475
0584
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری زنجان
33785054
33785054
024
روابط عمومی33785010
33785010
024
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان
33785055
33785055
054
روابط عمومی33236314
33262688
054
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سمنان
33212331-2
33262688
023
روابط عمومی33300075
33300075
023
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس
33300984
33300984
071
روابط عمومی32247640-1
32242971
071
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قزوین
32222145
32222145
028
روابط عمومی33685001
33685027
028
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم
33679973-5
33685025
025
روابط عمومی37603425
37603425
025
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کرمان
37603426
37603425
0341
روابط عمومی2816504-7
2816502
0341
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کرمانشاه
38357782
38367401
087
روابط عمومی38380045
38387401
0871
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان
33285174-6
33285174-6
087
روابط عمومی33285174-6
33285174-6
0871
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه و بویر احمد
33231476-7
33231476-7
074
روابط عمومی33231476-7
33231476-7
0741
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان
6618456-8
6618465
0131
روابط عمومی6618456-8
6618456-8
0131
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان
32224581
32224581
017
روابط عمومی32225891
32225891
017
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان
3243665
3223097
0661
روابط عمومی3243670
3243670
0661
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران
33354181
33354180
011
روابط عمومی33356323
33356323
011
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مرکزی
33121904-5
33121907
086
روابط عمومی33123559
33031174
086
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همدان
38232008
38266026
081
روابط عمومی38267520
38267520
081
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هرمزگان
6678201
6678200
0761
روابط عمومی6678197-8
6687195
0761
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یزد
6211403
6212405
0351
روابط عمومی6211926
6211926
0351