تلفن های ضروری

اطلاعات تلفنی
118
اطلاعات فوریت های پزشکی گویا
149
امداد برق
121
اورژانس
115
آتش نشانی
125
پلیس
110
پیشگویی هوا
134
تاکسی تلفنی
133
تاکسیرانی
129
خرابی آب
122
خرابی تلفن
117
دفتر نظارتی همگانی
197
سازمان بازرسی
136
ساعات شرعی و گویا
192
ستاد خبری اطلاعات
113
ستاد خبری حفاظت اطلاعات
116
ستاد خبری دایره آگاهی
130
ستاد خبری معاونت اطلاعات
146
ستاد مبارزه با مواد مخدر
128